محصولات پزشکی


محصولات ایمنی

+ اندازه گیری الکل از طریق تنفس
+ محصولات تست مواد مخدر

محصولات OEM

- پمپ هوا
- سنسور جریان هوا
- سنسور جریان هوا
- کالیبراسیون گازها
- ماژول فشارخون
- پروب های پالس اکسیمتری